Parkoló ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(hatályos 2022. július 10. napjától)

 

A Szolgáltató adatai és az Ügyfelek

Szolgáltató:

CSIKÓ-CENTER 97 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

rövidített név: CSIKÓ-CENTER 97 Kft.

székhely: 8600, Siófok Batthyány u. 7.

szolgáltatás címe: 8600 Siófok, Karinthy utca 2.

cégjegyzékszám: 14-09-303531

adószám: 12196001-2-14

telefonszám: +36-84-506-970

önállóan képviseli: Lukácsik László ügyvezető

 

Ügyfél lehet bármely természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely igazolni tudja, hogy az elhelyezni kívánt gépjármű jogszerű birtokosa.

 

A szerződés időtartama

Jelen általános szerződési feltételek alapján a szerződés határozott időre, a Szolgáltató által az Ügyfél rendelkezésre bocsátott parkolóhely elfoglalásával jön létre, és megszűnik, amikor az Ügyfél a parkolóhelyet gépjárművével elhagyja.

 

A parkoló használatának szabályai

A parkoló egész területén a KRESZ mindenkor hatályos szabályai érvényesek.

A parkoló területén a gépjárművek mozgatását és elhelyezését a gépjárművet vezető személy irányítja.

A gépjárművek lezárt állapotban tárolhatóak.

A parkolóba történő behajtáskor a Szolgáltató igazolás, bizonyítás és biztonsági célokra adatrögzítést végez(het).

Járművel történő kilépés során – amennyiben nyilvánvaló kétség nem merül fel -, úgy a jármű kulcsaival rendelkező és felmutató személy minősül a gépjárművel jogosan rendelkező Ügyfélnek.

A Szolgáltató a gépjármű utas- és csomagterében elhelyezett, vagy ott hagyott vagyontárgyakat nem vizsgálja, azokról adatfelvételezés sem történik, így az ezekkel kapcsolatos felelősség kizárt.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a gépjármű utas- és csomagterében hagyott vagyontárgyakért, különösen, de nem kizárólag az audio-, videó-, vagy telekommunikációs és navigációs berendezésekért!

A parkoló járműben üzemanyagon kívül más tűz- és robbanásveszélyes anyag, élőállat, közegészségügyileg kockázatos szer, vegyszer, mérgező, romlandó, sugárzó, egyéb ártalmas anyag, bármilyen olyan tárgy, amelynek birtoklását jogszabály tiltja nem tárolható. Amennyiben ennek gyanúja merül fel, úgy a Szolgáltató a hatóságot értesíti, és a továbbiakban a hatóság rendelkezése szerint jár el.

E szabály megszegéséből keletkező esetleges károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal, a károk megfizetése az ügyfelet terheli.

 

A szolgáltatás díja

A mindenkori díjszabás megtalálható a parkolóban kifüggesztve. Az Ügyfél a szolgáltatás díját a parkolóból történő kihajtáskor készpénzben vagy bankkártyával fizeti meg.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy gépjárművével a parkolót csak a szolgáltatási díj megfizetése után hagyhatja el, vita esetén a személyzet az autót visszatarthatja.

A fizetéssel kapcsolatos vita esetén a jármű visszatartására az Ügyfél nem alapíthat további igényeket.

Kétség esetén a Szolgáltató jogosult a hatósági intézkedést kérni, amely megtörténtéig a járművet visszatarthatja.

A jármű feletti rendelkezési jog vitájából eredő bármilyen közvetlen, vagy közvetett igény érvényesítése a Szolgáltatóval szemben kizárt.

 

A Felek alapvető kötelezettségei:

a gépjármű, a mindenkori díjszabásban foglalt díjazás ellenében a kért szolgáltatásnak megfelelő parkolóban történő tárolására;

a gépjárműnek a kulcsokkal rendelkező, és a parkolási díj megfizetése ellenében történő kiadására;

a parkoló területén szükséges gépjárműmozgás biztonságos feltételeinek biztosítására.

 

Az Ügyfél köteles:

a Szolgáltató nyilvántartásában rögzített díj fizetésére

A Szolgáltató – amennyiben jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségeinek eleget tesz – ezen túlmenően nem felelős harmadik személy felróható magatartásáért, különösen az általuk szándékosan és elháríthatatlanul okozott sérülésekért, vandalizmusért, lopásért, betörésért, függetlenül attól, hogy a harmadik fél jogosan vagy jogosulatlanul tartózkodott-e a parkolóban.

A parkolóban elhelyezett gépjárművekben és az azokban elhelyezett tárgyakban keletkező bármiféle kárért (ideértve például, de nem kizárólag: a gépkocsi feltörést és a gépkocsiban lévő bármely tárgy eltulajdonítását; a gépjármű ellopását; természeti jelenség okozta károk) a Szolgáltató a felelősségét kizárja.

 

Egyéb rendelkezések:

Szolgáltató a jelen ÁSZF-nek az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja.

Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba.

Felek a Szolgáltatási Szerződés és az ÁSZF hatálya alatt a tevékenységük során kötelesek a másik fél jogait és érdekeit szem előtt tartva, a másik fél működését gátló, hátráltató magatartást mellőzve eljárni, és mindent megtenni annak érdekében, hogy a Szolgáltatási Szerződés kapcsán felmerülő valamennyi jogvitát békés úton oldják meg.

Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató tevékenységeire vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

 

Kelt: 2022. július 10.